လက်မှတ်

တပ်ကြပ်ကြီးစမ်းသပ်မှု

h
h (1)
h (2)
jy

တပ်ကြပ်ကြီးစမ်းသပ်အစီရင်ခံစာတစ် ဦး က

tjy (1)
tjy (2)
tjy (3)

တပ်ကြပ်ကြီးစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာခ

jyt (1)
jyt (3)
jyt (2)